Części do samochodów e-autoparts.pl
Sklep » Gwarancja
Gwarancja
Jakie są warunki gwarancji?

E-autoparts.pl pośredniczy w sprzedaży pomiędzy użytkownikiem części, a jej producentem w całym procesie reklamacji gwarancyjnej.
W przypadku nie dołączenia przez producenta części karty gwarancyjnej, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z pózn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176)

Procedura reklamacyjna


O fakcie wystąpienia reklamacji należy poinformować e-autoparts.pl drogą mailową oraz wysyłając reklamowany produkt Pocztą Polską paczką ekonomiczną wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu lub jego kserokopią.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia reklamowanej części na magazyn e-autoparts.pl. Jeżeli wystąpi konieczność wysłania reklamowanej części w celu ekspertyzy do jej producenta, może to wydłużyć okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego do 28 dni roboczych o czym reklamujący zostanie poinformowany drogą mailową i/lub pisemnie na adres wskazany w protokole reklamacyjnym.

W przypadku reklamowania części Bosch, niezbędne jest dodatkowo wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego Bosch

Realizacja oczekiwań Reklamującego w przypadku uznania reklamacji, polegająca na wydaniu takiego samego produktu wolnego od wad uzależniona będzie od jego dostępności. W przypadku braku dostępności reklamującemu może zostać zaproponowana wymiana na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O takiej możliwości Reklamujący zostanie poinformowany przez sklep drogą mailową lub pisemnie.


Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż)
  • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi
  • usterka spowodowana jest zużyciem współpracujących elementów: sworzni, wahaczy, tulej metalowo-gumowych, osłon, odboi, itp.
Wadliwy produkt powinien zostać dostarczony przez Reklamującego wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wymaganymi dokumentami na adres:

Alcor, 03-687 Warszawa, Łodygowa 28G

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Reklamujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą mailową i\lub pisemnie.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń wskutek nieprawidłowego montażu, w wyniku wypadku lub normalnego zużycia eksploatacyjnego.